2022 m. III ketvirčio pardavimų ir tarpinė finansinė ataskaita

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2022 m. trijų ketvirčių veiklos informacija – pardavimų rezultatai ir neaudituoti finansiniai rodikliai.

Įmonės EBITDA 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais buvo 299 785 EUR, kai 2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu šis rodiklis buvo 434 813 EUR. Neigiamą pokytį lėmė išaugusios išlaidos įmonės veiklai vykdyti ir sumažėjusios pajamos iš investicinės veiklos. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą per pirmus 9 mėnesius 2022 m. buvo 82 657 EUR, kai 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas prieš mokesčius siekė 258 130 EUR.

2022 m. I-III ketv. 2021 m. I-III ketv. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 26 547 250 20 522 267 29%
Pajamos, EUR 2 478 364 2 496 793 -1%
Pardavimo savikaina, EUR (1 205 491) (1 182 532) 2%
Bendrasis pelnas, EUR 1 272 873 1 314 261 -3%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (1 190 216) (1 056 131) 13%
EBITDA, EUR 299 785 434 813 -31%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 82 657 258 130  -68%
EBITDA marža, % 12% 17%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 3% 12%

„2022 m. III-ąjį ketvirtį augo visų mūsų verslo šakų apimtys. Lyginant su praeitų metų tuo pačiu ketvirčiu, per „Paskolų klubo“ platformą suteiktų paskolų suma augo 16 proc., mokėjimo transakcijų skaičius – 30 proc., o per „Finomark“ išduotų paskolų suma smulkioms ir vidutinėms įmonėms išaugo net 4,5 karto. Svarbu paminėti, kad verslo apimčių augimas vykdomas išlaikant pelningą veiklą, kas yra itin reta tarp augančių Fintech bendrovių.“ – Evaldas Remeikis, NEO Finance administracijos vadovas.

Per 2022 metų III ketvirtį įmonės pajamos išaugo 2 proc. nuo 914 tūkst. EUR iki 933 tūkst. EUR lyginant su tuo pačiu ketvirčiu 2021 metais. Tuo pačiu laikotarpiu pardavimo savikaina sumažėjo 7 proc., nuo 466 tūkst. EUR iki 431 tūkst. EUR, o veiklos sąnaudos išaugo 24 proc., nuo 330 tūkst. EUR iki 409 tūkst. EUR. Pelnas prieš mokesčius 2022 m. III ketv. siekė 94 943 EUR, kai 2021 m. III ketv. šis rodiklis siekė 69 035 EUR.

 

Veiklos krypčių rezultatai

„Paskolų Klubas“

2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais NEO Finance, AB ir toliau didino suteiktų paskolų apimtis – per platformą buvo suteikta 26,547 mln. EUR, 29 proc. daugiau nei per atitinkamą laikotarpį 2021 metais. Tuo tarpu, pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 1 proc. iki 2,478 mln. EUR.

„Neopay“

2022 m. sausio-rugsėjo mėnesiais augo ir mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys – „Neopay“ klientai atliko 14,7 mln. vnt. transakcijų. Lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, kurio metu buvo atlikta 11,2 mln. vnt. transakcijų, apimtys išaugo 30,46 proc.

„Finomark“

Sutelktinio finansavimo platforma „FinoMark“ 2022 m. sausio-rugsėjo mėn. išdavė verslo paskolų už 1 722 tūkst. EUR.

 

 

Aivaras Bielskis

Finansų vadovas

El. paštas: aivaras.bielskis@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2022 m. trijų ketvirčių tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.