2023 m. balandžio 17 d. šaukiamo NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2022-01-01 – 2022-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2022 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2022-01-01 – 2022-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2021.12.31 (1 386 010)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 103 895
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2022.12.31 (1 282 115)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 282 115)
Pelno paskirstymas
– į įstatymo numatytus rezervus
– į kitus rezervus
– dividendai
– kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 282 115)

 

3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už 2023 ir 2024 finansinius metus, išrinkimas.

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thornton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už 2023 ir 2024 finansinius metus.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2023 m. iki 9 100 EUR (devynių tūkstančių šimto eurų) plius PVM. Paslaugų kaina už 2024 metus bus nustatoma audito kainą indeksuojant pagal Statistikos departamento suderintą vartotojų kainų indeksą SVKI už 2023 metus.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

4. Bendrovės 2022 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito ataskaitą.

5. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2023 m. vidaus auditą, išrinkimas.

Išrinkti audito įmonę UAB „Proventus Law LT“, kodas 302448382, atlikti 2023 m. Bendrovės vidaus auditą.

6. Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas.

Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų ir tvarkos redakciją.

7. Bendrovės ilgalaikio (2023-2026 m.) vidaus audito plano tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės ilgalaikio (2023-2026 m.) vidaus audito planą.

8. Visos veiklos 2022 m. PPTFP rizikos vertinimo ataskaitos tvirtinimas.

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

9. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas.

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką.

 

Administracijos vadovas

Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com