2024 m. balandžio 19 d. šaukiamo NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

Pridedama: Vidaus audito metinė ataskaita

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2023-01-01 – 2023-12-31 laikotarpį tvirtinimas

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2023 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2023-01-01 – 2023-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Patvirtinti 2023 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Pelno paskirstymo projektas

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2022.12.31 (1 282 115) 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 260 858
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2023.12.31 (1 021 257)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 021 257)
Pelno paskirstymas
– į įstatymo numatytus rezervus
– į kitus rezervus
– dividendai
– kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 021 257)
  1. Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitą.

4. Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas

Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų ir tvarkos redakciją.

5. Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito plano tvirtinimas

Patvirtinti Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito planą.

6. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2024 m. vidaus auditą, išrinkimas

Išrinkti audito įmonę UAB „Proventus Law LT“, kodas 302448382, atlikti 2024 m. Bendrovės vidaus auditą.

7.  Bendrovės buveinės keitimas

Patvirtinti buveinės adreso pasikeitimą į Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius.


1. NEO Finance AB 2023m. audituota finansine ataskaita.pdf
3. Vidaus audito metine ataskaita.pdf
4. Vidaus audito nuostatai.pdf
4. Vidaus audito tvarka.pdf
5. Ilgalaikis audito planas 2024-2027 m..pdf
5. Priedas prie ilgalaikio plano.xlsx
NEO Finance balsavimo biuletenis Voting ballot 2024.docx