NEO Finance, AB 2021 m. metinė ataskaita bei komentaras dėl veiklos rezultato pokyčio

NEO Finance AB
Metinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) metinė informacija už 2021 m. – audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

2021 m. NEO Finance, AB ir toliau didino išduotų paskolų apimtis. 2021 m. per platformą buvo suteikta paskolų už 27,4 mln. EUR, lyginant su 2020 m. suma išaugo 44 proc. Pajamos, lyginant su praėjusiais metais (2,48 mln. EUR), augo net 39 proc. iki 3,44 mln. EUR. Įmonės EBITDA 2021 m. buvo 422 tūkst. EUR ir lyginant su 2020 m. padidėjo 239 proc., kai 2020 m. šis rodiklis siekė 125 tūkst. EUR. Teigiamą pokytį lėmė paskolų portfelio augimas, tikslingai valdomos sąnaudos ir programinės įrangos tobulinimas, siekiant automatizuoti įmonės procesus. Atitinkamai pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. buvo 179 tūkst. EUR, kai 2020 m. buvo patirtas 69 tūkst. EUR nuostolis.

2021 2020 ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 27 416 768 19 084 970 44%
Pajamos, EUR 3 443 082 2 482 981 39%
Pardavimo savikaina, EUR (1 769 674) (1 597 082) 11%
Bendrasis pelnas, EUR 1 673 408 885 899 89%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (1 250 886) (761 080) 64%
EBITDA, EUR 422 522 124 819  239%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 179 054 (69 413)
Pelno mokestis, EUR (61 315) (52 484)  17%
Grynasis pelnas (nuostoliai), EUR 117 739 (121 897)

 

Audituotose ataskaitose Bendrovės 2021 m. pelnas sudaro 117 739 EUR ir skiriasi nuo 2019-04-16 skelbtos prognozės – 813 875 EUR. Skirtumas susidarė dėl 461 581 EUR mažesnių nei planuota pajamų, taip pat didesnių veiklos bei pardavimų sąnaudų.

 

Audituotose 2021 m. ataskaitose Bendrovės 2021 metų pelnas siekė 117 739 EUR ir skiriasi nuo 2022-02-15 skelbto preliminaraus pelno 3,6 tūkst. EUR. Šis skirtumas susidarė dėl šių atliktų korekcijų:

–   Priskaičiuotas pelno mokestis, kuris sudarė 61,3 tūkst. EUR.

–  71,2 tūkst. EUR teigiamas pokytis atsirado dėl papildomų pardavimų pajamų priskaičiavimo.

–  6,3 tūkst. EUR neigiamas pokytis atsirado dėl papildomų apskaitos operacijų suvedimo.

Aivaras Bielskis

Finansų vadovas

El. paštas: aivaras.bielskis@neofinance.com

 


NEO Finance auditoriaus isvada LT 2021.pdf