NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2022 m. balandžio 29 d., sprendimai

2022 m. balandžio 29 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 374 729 akcijų, kurios suteikia 3 374 729 balsus (t. y. 80.31 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2021 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2020.12.31  (1 503 748)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 117 739
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2021.12.31  (1 386 009)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 386 009)
Pelno paskirstymas
– į įstatymo numatytus rezervus
– į kitus rezervus
– dividendai
– kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 386 009)

 

3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 7 600 EUR (septynių tūkstančių šešų šimtų eurų) plius PVM.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

4. Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitą.

5. Vidaus audito nuostatų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus audito nuostatus.

6. Bendrovės 2022 m. vidaus audito plano tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito planą.

7. Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

8. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitus.

9. Valdybos nario rinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti Darių Samuolį į bendrovės valdybos narius likusiai bendrovės valdybos kadencijai.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com