NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2024 m. gegužės 17 d., sprendimai

2024 m. gegužės 17 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 497 399 akcijų, kurios suteikia 3 497 399 balsų (t. y. 83,23 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2023-01-01 – 2023-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2023 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2023-01-01 – 2023-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grant Thornton Baltic“.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2023 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Pelno paskirstymo projektas

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2022.12.31 (1 282 115) 
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 260 858
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2023.12.31 (1 021 257)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 021 257)
Pelno paskirstymas
– į įstatymo numatytus rezervus
– į kitus rezervus
– dividendai
– kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) (1    021 257)

 

3. Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitą.

4. Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų ir tvarkos redakciją.

5. Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito plano tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito planą.

6. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2024 m. vidaus auditą, išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Proventus Law LT“, kodas 302448382, atlikti 2024 m. Bendrovės vidaus auditą.

7. Bendrovės buveinės keitimas.

Sprendimas:

Patvirtinti buveinės adreso pasikeitimą į Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius.

 

Administracijos vadovas

Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com