PATAISYMAS: NEO Finance, AB 2022 m. IV ketv. ir visų 2022 m. tarpinė informacija ir neaudituota finansinė ataskaita

NEO Finance AB
Tarpinė informacija

Prie 2023 m. vasario 15 d. paskelbto pranešimo prisegtoje „ „NEO Finance“ AB 2022 m. IV ketv. ir visų 2022 m. tarpinė informacija ir neaudituota finansinė ataskaita” pranešime atliekami šie pataisymai: 16 puslapyje pateikiama informacija taisoma: Iš 3 528 460 EUR pajamos taisomos į 3 530 460 EUR. Iš 1 032 614 EUR Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos taisomos į 1 032 988 EUR. Iš 2 353 379 EUR Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos taisomos į 2 352 114 EUR. Iš 142 467 EUR Investavimo veiklos pajamos taisomos į 145 358 EUR.

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) 2022 m. IV ketv. ir visų 2022 m. tarpinė

informacija ir neaudituota finansinė ataskaita.

2022 m. IV-asis ketvirtis įmonei pagal visus rodiklius buvo sėkmingas. Lyginant su 2021 m. IV-uoju ketv., suteiktų paskolų suma augo 55 proc., o pajamos 11 proc. Įmonės pelningumo rodikliai EBITDA ir ikimokestinis pelnas augo atitinkamai: EBITDA nuo neigiamos -12 291 EUR sumos iki 162 817 EUR, ir pelnas nuo neigiamos -79 076 EUR sumos iki 75 951 EUR. Kadangi įmonės pajamų pripažinimas vėluoja, lyginant su suteiktų paskolų laikotarpiu, sparčiai augančios paskolų apimtys leidžia tikėtis spartesnio pajamų augimo ateityje. Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios pajamos per ketvirtį, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu 2021 m., augo 23 proc. Šio laikotarpio augimas pralenkė visų 2022 m. augimą. Tai daugiausia lėmė išaugusios mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys.

 

2022 m. IV ketv. 2021 m. IV ketv. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 10 634 980 6 866 829 55%
Pajamos, EUR 1 052 097 946 289 11%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 715 798 636 452 12%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios
pajamos, EUR
296 273 240 239 23%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 40 025 69 598 -42%
Pardavimo savikaina, EUR (445 185) (587 142) -24%
Bendrasis pelnas, EUR 606 912 359 147 69%
Veiklos sąnaudos be amortizacijos, EUR (530 961) (438 223) 21%
EBITDA, EUR 162 817 (12 291)
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 75 951 (79 076)  –
EBITDA marža, % 15% -1%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 3% -4%

 

Remiantis neaudituotais metiniais duomenimis, 2022 m. įmonės pajamos siekė 3 530 tūkst. EUR ir lyginant su 2021 m., pajamos išaugo 3 proc. Pardavimo savikaina sumažėjo 7 proc., nuo 1 770 tūkst. EUR iki 1 651 tūkst. EUR, o veiklos sąnaudos išaugo 15 proc., nuo 1 494 tūkst. EUR iki 1 721 tūkst. EUR. Bendrovės EBITDA išaugo 9,5 proc. nuo 422 522 EUR iki 462 603 EUR ir pelnas prieš mokesčius siekė 158 608 EUR, kai 2021 m. pelnas prieš mokesčius buvo 179 054 EUR. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas sumažėjo 12 proc. nuo 117 739 EUR iki 103 895 EUR.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 2023 m. vasario 9 d. NEO Finance, AB „Nasdaq Baltic Awards 2023“ pelnė apdovanojimą už geriausią rezultatą, vystant kapitalo rinką Lietuvoje. Tai reikšmingas įvertinimas, atskleidžiantis, kad 2022 m. įmonė vaidino svarbų vaidmenį vietinėje kapitalo rinkoje, nuosekliai vystydama investicinius produktus ir siekdama investuotojams užtikrinti maksimaliai išsamią ir skaidrią informaciją.

Siekiant įgyvendinti įmonės užsibrėžtą strategiją, toliau didelis dėmesys bus skiriamas tiek „Neopay“ verslo, tiek ir skolinimo platformų: „Paskolų klubo“ ir „Finomark“ apimčių auginimui. Bendrovė nemažą dalį žmogiškų ir finansinių resursų yra nukreipusi į produktų vystymą ir plėtrą, bei verslo apimčių didinimą, todėl 2023 m. tikimasi spartesnio pajamų augimo nei 2022 m.

Tomas Savickas

Finansų analitikas

El. paštas: tomas.savickas@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2022 m. IV ketv. ir visų 2022 m. tarpinė informacija ir neaudituota finansinė ataskaita su atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.


NEO Finance 2022 Finansine Ataskaita.pdf