Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą NEO Finance, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks verslo Bendrovės buveinėje, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

Akcininkų registracijos pradžia 9:30 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo apskaitos diena – 2020 m. balandžio 23 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat Lietuvos banko rekomendacijas, visiems akcininkams yra sudaroma galimybė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo.

2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.

Siūlomi sprendimų projektai:

1.    Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo:

1.1. Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

1.2. Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.;

1.3. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo:

2.1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d.

2.2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Raštu pasirašytas balsavimo biuletenis turi būti iš anksto atsiunčiamas paštu Bendrovės buveinės adresu. Balsavimo biuletenis, kuris patvirtinamas elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, turi būti atsiųstas elektroniniu paštu info@paskoluklubas.lt. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime bus pateikiama kartu su paskutiniu šio pranešimo papildymu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis bus taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapiuose www.paskoluklubas.lt. Ir www.neofinance.com. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Bendrovei  registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, atsiunčiant Bendrovei registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo akcininkai gali pateikti el. paštu info@paskoluklubas.lt. Į pateiktus klausimus, išskyrus tuos, kurie susiję su banko komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija, bankas atsakys elektroniniu paštu iki susirinkimo.

Akcininkai, kurie iš anksto susitarė su Bendrovės atstovais dėl priėmimo laiko, atvykę į NEO Finance, AB, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com