VAS sprendimai

 

2023 m. rugpjūčio 21 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 364 854 akcijų, kurios suteikia 3 364 854 balsus (t. y. 80,08 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1.  Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

2. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų bei rizikos vertinimo žemėlapio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti rizikų apetito sistemą ir tolerancijos limitus bei rizikos vertinimo žemėlapį.

3. Naujos kadencijos valdybos narių rinkimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Evaldą Remeikį, Aivą Remeikienę, Deividą Tumą, Marių Navicką ir Darių Samuolį sekančiai 4 (ketverių) metų valdybos kadencijai.

Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com

2023 m. balandžio 17 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 209 016 akcijų, kurios suteikia 3 209 016 balsų (t. y. 76,37 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2022-01-01 - 2022-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2022 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2022-01-01 – 2022-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2022 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2022 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2021.12.31 (1 386 010)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 103 895
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 2022.12.31 (1 282 115)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 282 115)
Pelno paskirstymas
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 282 115)

3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už 2023 ir 2024 finansinius metus, išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thornton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už 2023 ir 2024 finansinius metus.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2023 m. iki 9 100 EUR (devynių tūkstančių šimto eurų) plius PVM. Paslaugų kaina už 2024 metus bus nustatoma audito kainą indeksuojant pagal Statistikos departamento suderintą vartotojų kainų indeksą SVKI už 2023 metus.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

4. Bendrovės 2022 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito ataskaitą.

5. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2023 m. vidaus auditą, išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Proventus Law LT“, kodas 302448382, atlikti 2023 m. Bendrovės vidaus auditą.

6. Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų ir tvarkos redakciją.

7. Bendrovės ilgalaikio (2023-2026 m.) vidaus audito plano tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės ilgalaikio (2023-2026 m.) vidaus audito planą.

8. Visos veiklos 2022 m. PPTFP rizikos vertinimo ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

9. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką.

 

Administracijos vadovas

Evaldas Remeikis

El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com

 

2022 m. birželio 17 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 363 133 akcijos, kurios suteikia 3 363 133 balsus (t. y. 80.03 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Atlygio politiką.

2. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką, kuri taikoma teisiniams santykiams nuo 2022-05-20.

3. Etikos kodekso tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Etikos kodeksą.

4. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com

 


Atlygio politika.pdf
Bendroves akciju suteikimo darbuotojams taisykliu projektas.pdf
Etikos kodeksas.pdf
Interesu konfliktu sprendimo politika.pdf

2022 m. balandžio 29 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 374 729 akcijų, kurios suteikia 3 374 729 balsus (t. y. 80.31 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2021 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Rodikliai Data Suma
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2020.12.31  (1 503 748)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 117 739
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 2021.12.31  (1 386 009)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas  (1 386 009)
Pelno paskirstymas
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 386 009)

 

3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 7 600 EUR (septynių tūkstančių šešų šimtų eurų) plius PVM.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

4. Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitą.

5. Vidaus audito nuostatų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus audito nuostatus.

6. Bendrovės 2022 m. vidaus audito plano tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito planą.

7. Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

8. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitus.

9. Valdybos nario rinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti Darių Samuolį į bendrovės valdybos narius likusiai bendrovės valdybos kadencijai.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com

 


2022-04-06_NEO_FINANCE_Metines_vidaus_audito_veiklos_2021_ataskaitos_SANTRAUKA_signed.pdf
2022-04-06_NEO_FINANCE_VA_2022_Metinis_VA_Planas_SANTRAUKA_signed.pdf
2022-04-06_NEO_FINANCE_VA_nuostatai_signed.pdf
NEO Finance auditoriaus isvada LT 2021.pdf
Valdybos nario pristatymas.pdf

ranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. rugpjūčio 23 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2021 m. rugpjūčio 23 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.

„Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu akcininkų įnašu nuo 1 706 496,88 Eur (vieno milijono septynių šimtų šešių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt šešių eurų ir aštuoniasdešimt aštuonių euro centų) iki 1 794 146,64 Eur (vieno milijono septynių šimtų devyniasdešimt keturių tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt šešių eurų ir šešiasdešimt keturių euro centų) išleidžiant iki 199 204 vnt. (vieno šimto devyniasdešimt devynių tūkstančių dviejų šimtų keturių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 euro (du eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas) už 0,44  euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 500 002,04 Eur (penki šimtai tūkstančiai du eurai ir keturi euro centai).

Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) informaciniame leidinyje. Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti - ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas „NEO Finance“, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

Nustatyti, kad naujai įsigyjamos Bendrovės akcijos turi būti apmokamos piniginiais įnašais, įskaitant iki šio sprendimo priėmimo dienos Bendrovei sumokėtus avansinius įnašus įstatinio kapitalo padidinimui, ir (arba) kapitalizuojant akcininkų Bendrovei suteiktas paskolas.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.“

  1. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.

„Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notariniam tvirtinimui, įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.”

 

 

Aleksėjus Loskutovas

Administracijos vadovas

Email: aleksejus@neofinance.com

2021 m. balandžio 23 d.  įvyko NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 3 096 016 akcijų, kurios suteikia 3 096 016 balsų (t. y. 79,83 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai.

Sprendimas:

Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB "ERA CAPITAL" atstovą Evaldą Remeikį.

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Mantą Drakšą.

2. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2020 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

4. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

Sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2021 m. iki  5 800 EUR (penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) plius PVM.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Aleksėjus Loskutovas

Administracijos vadovas

Email: aleksejus@neofinance.com

 


NEO Finance AB 2020 metu auditoriaus patvirtintos finansines ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus isvada.pdf
NEO Finance AB 2020 metu metinis pranesimas iskaitant audituotas finansines ataskaitas ir atsakingu asmenu patvirtinima..pdf

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. vasario 3 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2021 m. vasario 3 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.    

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com

 


Akciju suteikimo taisykliu projektas.pdf

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. lapkričio 3 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2020 m. lapkričio 3 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.

„Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu akcininkų įnašu nuo 1 660 435,92 Eur (vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt tūkstančių keturių šimtų trisdešimt penkių eurų ir devyniasdešimt dviejų euro centų) iki 1 713 235,92 Eur (vieno milijono septynių šimtų trylikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt penkių eurų ir devyniasdešimt dviejų euro centų) išleidžiant iki 120 000 vnt. (šimto dvidešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 euro (du eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas) už 0,44  euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra 301 200 Eur (trys šimtai vienas tūkstantis du šimtai eurų).

Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) informaciniame leidinyje. Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti - ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas „NEO Finance“, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

Nustatyti, kad naujai įsigyjamos Bendrovės akcijos turi būti apmokamos piniginiais įnašais, įskaitant iki šio sprendimo priėmimo dienos Bendrovei sumokėtus avansinius įnašus įstatinio kapitalo padidinimui, ir (arba) kapitalizuojant akcininkų Bendrovei suteiktas paskolas.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.“

  1. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.

„Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notariniam tvirtinimui, įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.”

PRIDEDAMA:

1. Pakeista Bendrovės įstatų redakcija.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com

 

 


2020-11-03 NEO Finance istatu redakcija.pdf

Pranešame, kad “NEO Finance”, AB, juridinio asmens kodas 303225546, registruota buveinė adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 17 d. 10:00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.

2020 m. birželio 17 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

  1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. pristatymas.

„Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.“

  1. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.

„Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu akcininkų įnašu nuo 1 615 023,08 Eur (vieno milijono šešių šimtų penkiolikos tūkstančių dvidešimt trijų eurų ir aštuonių euro centų) iki 1 667 826,16 Eur (vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų ir šešiolikos euro centų) išleidžiant iki 120 007 vnt. (šimto dvidešimt tūkstančių septynių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).

Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 euro (du eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas) už 0,44  euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.

Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 301 217,57 Eur (trys šimtai vienam tūkstančiui dviem šimtams septyniolikai eurų ir penkiasdešimt septyniems euro centams).

Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.

Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.

Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) informaciniame leidinyje. Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.

Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti - ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.

Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas „NEO Finance“, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.

Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.

Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnį akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.

Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.

Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus grąžintos per 10 (dešimt) darbo dienų į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.

Nustatyti, kad naujai įsigyjamos Bendrovės akcijos turi būti apmokamos piniginiais įnašais, įskaitant iki šio sprendimo priėmimo dienos Bendrovei sumokėtus avansinius įnašus įstatinio kapitalo padidinimui, ir (arba) kapitalizuojant akcininkų Bendrovei suteiktas paskolas.

Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.“

  1. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.

„Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notariniam tvirtinimui, įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.”

PRIDEDAMA:

1. Pakeista Bendrovės įstatų redakcija.

 

Aiva Remeikienė
Administracijos vadovė
Email: aiva@neofinance.com

 


Nauja NEO Finance istatu redakcija.pdf

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) valdyba neeiliniame susirinkime, įvykusiame 2020 m. birželio 9 d., priėmė šį sprendimą:

1. Dėl įmonės UAB „Finomark“ akcijų įsigijimo

Priimti sprendimai:

  1. Įsigyti UAB „Finomark“, įmonės kodas 305538582, 100 (vieną šimtą) procentų akcijų už 2 500 (du tūkstančius penkis šimtus) eurų.

UAB „Finomark“ kuria sutelktinio finansavimo platformą, todėl įmonės akcijos perkamos siekiant vykdyti sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus veiklą.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

El. paštas: aiva@neofinance.com

 

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. balandžio 30 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo.

Priimti sprendimai:

1.1. Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

1.2. Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

1.3. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.

Priimti sprendimai:

2.1. Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d.

2.2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com

 


NEO Finance Finansines ataskaitos 2019 LT 4.pdf

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1, toliau - Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2020 m. sausio 13 d., priimti šie sprendimai:

1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo.

Priimti sprendimai:

1.1. Pakeisti NEO Finance, AB registruotos buveinės adresą iš Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika į A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus siekiant įregistruoti naują Bendrovės registruotos buveinės adresą.

 

2. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius.

Priimti sprendimai:

2.1. Panaikinti stebėtojų tarybą nuo 2020 m. sausio 20 d.

2.2. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Antaną Danį iš pareigų.

2.3. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Marių Laurinaitį iš pareigų.

2.4. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Vytautą Bučiūną iš pareigų..

2.5. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Maurice Beckand Verwee iš pareigų.

2.6. Pakeisti Bendrovės valdymo struktūrą nustatant, kad nuo 2020 m. sausio 20 d. Bendrovės valdymo struktūrą sudarys šie Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) valdyba; vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (administracijos vadovas).

2.7. Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus panaikinant Bendrovės stebėtojų tarybą, atšaukiant iš pareigų Bendrovės stebėjų tarybos narius ir įregistruojant naujus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, susijusiais su naujų įstatų patvirtinimu, pasirašymu ir įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, būtinų dokumentų  paruošimą, pasirašymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui, notarams bei kitoms institucijoms ir kitų susijusių veiksmų atlikimu.

 

Aiva Remeikienė

Administracijos vadovė

Email: aiva@neofinance.com