2021 m. balandžio 23 d. šaukiamo NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė2021 m. balandžio 23 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

1. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;

Sprendimo projektas:

Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB „ERA CAPITAL” atstovą Evaldą Remeikį.

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Mantą Drakšą.

 

2. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį tvirtinimas;

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2020 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

 

3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Nepaskirstyti (kaupti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

 

4. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2021 m. iki  5 800 EUR (penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) plius PVM.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

 

Aleksėjus Loskutovas

Administracijos vadovas

Email: aleksejus@neofinance.com