2022 m. balandžio 29 d. šaukiamo NEO Finance, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektai

NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau – Bendrovė2022 m. balandžio 29 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai:

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2021 m.

Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.

Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev).

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.

2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:

Rodikliai Indicators Data/Date Suma/Sum
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) Retained result – profit/loss 2020.12.31  (1 503 748)
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) Net result for the financial year – profit/loss 117 739
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) Retained result – profit/loss 2021.12.31  (1 386 009)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti Shareholders ‘contributions to cover losses
Pervedimai iš rezervų Transfers from reserves
Paskirstytinas pelnas Distributed profit  (1 386 009)
Pelno paskirstymas Profit distribution:
– į įstatymo numatytus rezervus – to legal reserves
– į kitus rezervus – to other reserves
– dividendai – dividends
– kiti – other
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) Undistributed result – profit/loss  (1 386 009)

 

3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d.

Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 7 600 EUR (septynių tūkstančių šešų šimtų eurų) plius PVM.

Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.

4. Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitą.

5. Vidaus audito nuostatų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti vidaus audito nuostatus.

6. Bendrovės 2022 m. vidaus audito plano tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito planą.

7. Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją.

8. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitus.

9. Valdybos nario rinkimas.

Sprendimo projektas:

Išrinkti Darių Samuolį į bendrovės valdybos narius likusiai bendrovės valdybos kadencijai.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com