NEO Finance, AB, 2020 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitos

2020 m. II pusm. NEO Finance, AB bendrovės finansiniai rezultatai buvo ypač sėkmingi, nes šį pusmetį įmonei pirmą kartą pavyko uždirbti ikimokestinį pelną, kuris siekė 141 tūkst. EUR, tuo tarpu 2019 m. II pusm. ikimokestinis pelnas buvo neigiamas -506 tūkst. EUR. 2020 m. II pusm. pajamos ir EBITDA atitinkamai buvo 1,32 mln. EUR ir 218 tūkst. EUR, kai tuo tarpu 2019 m. pajamos buvo 928 tūkst. EUR, o EBITDA buvo -352 tūkst. EUR. Pajamos lyginant 2020 m. II pusm. ir 2019 m. II pusm. augo 42%. Detalesnė informacija pateikiama lentelėje:

2020 II pusm. 2019 II pusm. ∆, %
Išdavimai, EUR 10 139 299 9 583 354 6%
Pajamos, EUR 1 319 839 927 797 42%
Pardavimo savikaina, EUR (820 436) (913 804) 10%
Bendrasis pelnas, EUR 499 403 13 993 3469%
Veiklos sąnaudos, EUR (281 144) (365 850) 23%
EBITDA, EUR 218 259 (351 857)
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 141 322 (505 571)
EBITDA marža, % 11% -54%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 4% -31%

2020 m. NEO Finance, AB, nepaisant COVID-19 pandeminės situacijos, neigiamai paveikusios vartojimo kreditų rinkos apimtis ir toliau didino išduotų paskolų apimtis. 2020 m. per platformą buvo sufinansuota 19.09 mln. EUR ir, lyginant su 2019 m., išaugo 2%. Tuo tarpu, pajamos augo net 44% iki 2.48 mln. EUR, lyginant su praėjusiais metais (1.72 mln. EUR). Įmonės EBITDA 2020 m. pasiekė teigiamą reikšmę ir sudarė 158 tūkst. EUR, o 2019 m. šis rodiklis buvo neigiamas -647 tūkst. EUR. Teigiamą pokytį lėmė paskolų portfelio augimas, tikslingai valdomos sąnaudos ir programinės įrangos tobulinimas, siekiant automatizuoti įmonės procesus. Atitinkamai grynasis nuostolis 2020 m. buvo tik -4 tūkst. EUR, kai 2019 m. jis siekė -881 tūkst. EUR.

2020 2019 ∆, %
Išdavimai, EUR 19 084 970 18 624 166 2%
Pajamos, EUR 2 483 245 1 723 506 44%
Pardavimo savikaina, EUR (1 561 098) (1 531 910) 2%
Bendrasis pelnas, EUR 922 147 191 596 381%
Veiklos sąnaudos, EUR (764 077) (839 033) 9%
EBITDA, EUR 158 070 (647 437)
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR (4 366) (880 946) 100%

Mokėjimo inicijavimo paslaugos apimtys augo beveik dvigubai dėl didesnio klientų skaičiaus Lietuvoje bei Latvijoje, taipogi, sparčios plėtros užsienyje: paslauga pradėta teikti Estijoje bei Nyderlanduose. Įmonė 2020 metais atliko 6.94 mln. vnt. transakcijų, kai 2019 metais jų buvo atlikta atitinkamai 3.75 mln. vnt. Dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, visos mokėjimų veiklos pajamos išaugo daugiau nei 2 kartus (nuo 178 tūkst. EUR 2019 m. iki 477 tūkst. EUR 2020 metais).

Su NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2020 m. dvylikos mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

Aivaras Bielskis
Finansų analitikas
Email: aivaras.bielskis@neofinance.com