NEO Finance, AB 2021 m. įmonės dvylikos mėnesių tarpinė informacija ir neaudituotos finansinės ataskaitos

NEO Finance AB
Tarpinė informacija

2021 m. NEO Finance, AB (toliau – Įmonė) pardavimų pajamos augo 36 proc. ir siekė 3 371 841 EUR. Įmonės pardavimo savikaina per ataskaitinį laikotarpį pakilo 11 proc. ir sudarė 1 767 260 EUR, bendrosios ir administracinės sąnaudos augo 61 proc. ir siekė 1 483 284 EUR. Grynasis pelnas 2021 m. sudarė 114 119 EUR (2020 m. – 121 896 EUR nuostolis).

2021 m. daugiausia augo su mokėjimo inicijavimo veikla susijusios pajamos – lyginant su 2020 m., jos  išaugo net 89 proc. ir pasiekė 901 671 EUR. Iš tarpusavio skolinimo veiklos gauta 2 121 481 EUR pajamų – 63 proc. visų įmonės pajamų 2021 m., o lyginant su 2020 m. šios pajamos išaugo 22 proc. 2021 m. daugiausia augo išlaidos, susijusios su darbo užmokesčiu ir socialiniu draudimu –  jos siekė 791 302 EUR ir lyginant su 2020 m. augo 112 proc.

Įmonės turtas 2021 m., lyginant su 2020 m., padidėjo 31 proc. ir sudarė 14 215 249 EUR. Didžiausią įtaką tam turėjo pinigų ir pinigų ekvivalentų augimas, kuris per metus padidėjo 53 proc. ir 2021 m. pabaigoje siekė 11 057 300 EUR. Svarbu pažymėti, jog beveik 95 proc. šios sumos sudarė klientų lėšos.

Lyginant su 2020 m. NEO Finance, AB įmonių grupės (toliau – Grupė) pardavimų pajamos augo 41 proc. ir sudarė 3 498 517 EUR, grynasis nuostolis sumažėjo 20 proc. ir ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 201 086 EUR. Grupės pardavimo savikaina nuo 2020 m. augo 12 proc. ir siekė 1 775 720 EUR, o bendrosios ir administracinės sąnaudos padidėjo 82 proc. ir sudarė 1 922 867 EUR.

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2021 m. dvylikos mėnesių laikotarpio tarpinėmis veiklos ir finansinėmis ataskaitomis bei atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.

Aivaras Bielskis
L.e.p. finansų vadovas
Email: aivaras.bielskis@neofinance.com


NEO Finance 2021 Ataskaita LT.pdf.pdf