NEO Finance, AB 2022 m. audituota metinė finansinė ataskaita

NEO Finance AB
Metinė informacija

Pateikiama NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) metinė informacija už 2022 m. – audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas bei nepriklausomo auditoriaus išvada.

2022 m. augo visų Bendrovės verslo šakų veiklos apimtys. Lyginant su 2021 m., per „Paskolų klubo“ platformą suteiktų paskolų suma paaugo 36 proc. – sufinansuota paskolų už 37,182 mln. EUR. „Neopay“ mokėjimo transakcijų skaičius per metus paaugo 31 proc., nuo 16 mln. iki 21 mln. transakcijų, o atliktų mokėjimų vertė teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugą per metus viršijo net 1,4 mlrd. EUR. Per „FinoMark“ suteiktų paskolų suma smulkioms ir vidutinėms įmonėms išaugo 3,8 karto – iš viso per metus sutelkta ir išmokėta paskolų už 2,7 mln. EUR, kai 2021-aisiais metais išmokėta 0,655 mln. EUR.

Bendrovės pajamos 2022 m. augo 3 proc., nuo 3,44 mln. EUR iki 3,53 mln. EUR. Pardavimų savikaina sumažėjo 7 proc. nuo 1,77 mln. EUR 2021 m. iki 1,65 mln. EUR 2022 m. Tačiau veiklos sąnaudos išaugo 15 proc. iki 1,72 mln. EUR 2022 m., nuo anksčiau fiksuotų 1,49 mln. EUR sąnaudų. Bendrovės EBITDA 2022 m. siekė 462 tūkst. EUR, tai yra 9 proc. daugiau nei 2021 m., kai šis rodiklis siekė 422 tūkst. EUR. Grynasis pelnas ataskaitiniu laikotarpiu siekė 104 tūkst. EUR ir buvo12 proc. mažesnis, nei 2021 m. uždirbtas 118 tūkst. EUR pelnas.

 

2022 m. 2021 m. ∆, %
Suteiktos paskolos, EUR 37 182 230 27 416 768 36%
Pajamos, EUR 3 530 460 3 443 082 3%
Su tarpusavio skolinimo veikla susijusios pajamos, EUR 2 352 114 2 200 437 7%
Su elektroninių pinigų leidimu ir tvarkymu susijusios
pajamos, EUR
1 032 988 903 782 14%
Investavimo veiklos pajamos, EUR 145 358 338 863 -57%
Pardavimo savikaina, EUR (1 650 676) (1 769 674) -7%
Bendrasis pelnas, EUR 1 879 784 1 673 408 12%
Bendrosios ir administracinės, kitos veiklos ir palūkanų sąnaudos, EUR (1 721 176) (1 494 354) 15%
EBITDA, EUR 462 603 422 522 9%
Pelnas/nuostolis prieš apmokestinimą, EUR 158 608 179 054 -11%
Grynasis pelnas, EUR 103 895 117 739 -12%
EBITDA marža, % 13% 12%
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE), % 6% 9%

 

2023-iaisiais metais itin daug dėmesio bus skiriama pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijai, ypač diegiant naujas technines priemones sankcionuotų ir politikoje dalyvaujančių asmenų patikrai, transakcijų stebėjimo sistemos atnaujinimui ir procedūrų atnaujinimui. Augant kibernetinei grėsmei, daug dėmesio planuojama skirti ir informacijos saugai bei kibernetiniam saugumui, apsaugant įmonės sistemas nuo galimų įsilaužimų ir kitų grėsmių.

Griežtėjant reguliatoriaus reikalavimams, daug dėmesio ir resursų bus skiriama vidaus kontrolei ir rizikų valdymui. Iš verslo pusės numatoma didinti verslo efektyvumą, siekti aukštesnio visų verslo krypčių pelningumo ir baigti 2023-iuosius metus pelningai užtikrinant dviženklį pajamų augimą.

 

Tomas Savickas

Finansų analitikas

El. paštas: tomas.savickas@neofinance.com

Su išsamia NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas: Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika) 2022 m. audituota finansine ataskaita su atsakingų asmenų patvirtinimu galima susipažinti prisegtame dokumente.


NEO Finance AB audituota metine ataskaita uz 2022 m..pdf