Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikta informacija, kokius asmens duomenis, kokiu tikslu ir pagrindu tvarkome, kiek laiko saugome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

DUOMENŲ VALDYTOJO DUOMENYS
Šioje Privatumo politikoje aprašytų asmens duomenų tvarkymo operacijų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra NEO Finance, AB juridinio asmens kodas 303225546, A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – „mes“, „duomenų valdytojas“ arba „Bendrovė“), valdantis tarpusavio skolinimosi platformą „Paskolų klubas“ ir mokėjimų inicijavimo ir sąskaitų informavimo paslaugą „Neopay“.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.
Jeigu norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: asmensduomenys@neofinance.lt.

PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS IR JOS TAIKYMAS
Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi Bendrove, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems investuotojams, vartojimo kredito gavėjams, mokėjimo paslaugos gavėjams, verslo partnerių, paslaugų teikėjų atstovams, kurių asmens duomenys yra tvarkomi bendradarbiavimo tikslu, taip pat asmenims, kurie apsilanko interneto svetainėse: https://www.paskoluklubas.lt/; https://www.neofinance.com/; https://neopay.online (toliau kiekviena atskirai – „svetainė“, kartu – „svetainės“), naudojasi Bendrovės elektroninėmis paslaugomis, bendrauja su Bendrove socialiniuose tinkluose ar kitu būdu arba tiesiog stebi Bendrovės veiklą socialiniuose tinkluose.

Papildoma informacija gali būti pateikta vartojimo kredito, atlygintinio laidavimo, elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų teikimo paslaugų bei kitose sutartyse, taip pat susitarimuose dėl investicijos į vartojimo kreditą, sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo ar atskiruose privatumo pranešimuose. Gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai, vadovaudamiesi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Taikome tinkamas technines ir organizacines priemones tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir atskleidimo ir pakeitimo.

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad Bendrovė susisiektų su Jumis dėl Jūsų užklausos. Pateikdami mums savo asmens duomenis šioje svetainėje arba joje naršydami, naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu Bendrovėje.
Šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos (pvz. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas) suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir aiškinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Bendrovės darbuotojai, valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidiniuose teisės aktuose patvirtinta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai naudojatės paslaugomis, sudarote sutartis su mumis savo vardu ar atstovaudami kitus asmenis, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), ar kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu ar kitu būdu kreipiatės į mus, bendraujate su mumis per socialinius tinklus ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, lankotės Bendrovėje arba naršote internetinėse svetainėse.

Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai, pavyzdžiui, iš asmenų, kuriems atstovaujate; Jūsų sutuoktinių; duomenų tvarkytojų; asmenų, dirbančių pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą, kurie pateikia Bendrovei finansinius dokumentus jų mokumo įvertinimui; Jums gaunant mokėjimus, kai Bendrovė veikia kaip mokėjimo paslaugų teikėjas ir kt. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti iš atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų, kitų išorinių šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant: Lietuvos banko, finansų įstaigų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA), Valstybės įmonės Registrų centro administruojamų duomenų bazių ir registrų, duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, UAB „CREDITINFO LIETUVA“ tvarkomų duomenų bazių, viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, viešojo ieškomų asmenų registro, tarptautinių sankcijų sąrašų.

Informuojame, kad Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad dėl to negalėsime Jums suteikti paslaugų ir pasiekti kitų nustatytų tikslų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, KATEGORIJOS, PAGRINDAI, SAUGOJIMO TERMINAI IR GAVĖJAI
TIKSLAI, SUSIJĘ SU SUTELKTINIO FINANSAVIMO IR TARPUSAVIO SKOLINIMOSI PLATFORMŲ OPERATORIAUS PASLAUGŲ TEIKIMU

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimas, sutarčių su investuotojais  (paskolos davėjais) sudarymas ir vykdymas

Sutarčių su investuotojais (paskolos davėjais), kai Bendrovė veikia kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius, sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkome šiuos paskolų davėjų (investuotojų) asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius, investuojama suma, investavimo sąlygos, asmens, kuriam suteikiama paskola, reitingas, mokėjimų istorija, duomenys apie atstovavimą, sutarties sudarymo data, pasirašymo būdas, elektroninių pinigų sąskaita ir pinigų apyvarta joje, investavimo ataskaita, investuotojo statusas, slaptažodis, patvirtinant investiciją, fizinis arba el. parašas.

Jeigu sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tvarkome šiuos juridinio asmens atstovo asmens duomenis: vardas, pavardė, su atstovavimu susiję duomenys, kontaktiniai duomenys, pareigos, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir/arba įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Investuotojui, turėjusiam ar turinčiam investiciją į paskolos gavėjo imtą paskolą, pirminės rinkos paskolos pasiūlymo lange yra atvaizduojama tos investicijos informacija nepriklausomai tiek nuo tos paskolos statuso (aktyvi, grąžinta), tiek nuo investicijos statuso (patvirtinta, grąžinta, parduota). Pateikiama informacija yra lygiai tokia pati, kokią investuotojas gali matyti ir savo investicijų apžvalgoje. Tokia informacija investuotojui yra rodoma tik tuo atveju, jeigu paskolos gavėjas turėjo paskolą „Paskolų klube“ anksčiau, investuotojas į ją investavo ir paskolos gavėjas ima naują paskolą.

Asmens duomenų gavėjai: duomenys gali būti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių  nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus paslaugų teikimas, atlygintino laidavimo sutarties sudarymas ir vykdymas
Kai Bendrovė teikia sutelktinio finansavimo paslaugą investuotojams bei siekia sudaryti bei vykdyti atlygintino laidavimo sutartį, tvarkome šiuos investuotojų (paskolos davėjų) ir vartojimo kredito gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, duomenys apie atstovavimą, investuota suma, vartojimo kredito gavėjas, atlygis, fizinis arba el. parašas.

Jeigu sutartis sudaroma su investuotoju (paskolų davėju), kaip juridiniu asmeniu, tvarkome šiuos juridinio asmens atstovo asmens duomenis: vardas, pavardė, su atstovavimu susiję duomenys, kontaktiniai duomenys, pareigos, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir/arba įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Asmens duomenų gavėjai: duomenys gali būti perduoti Lietuvos bankui.

Kreditingumo vertinimo ir kitų finansinių paslaugų teikimo tikslais Jūsų sutikimo pagrindu, tuo atveju, jeigu Paskolų klube Jums būtų suteiktas E reitingas, tarpusavio skolinimo platformos operatorius NEO Finance, AB perduoda Jūsų asmens duomenis vartojimo kredito davėjai UAB „PRO INVEST GROUP“.

TIKSLAI, SUSIJĘ SU VARTOJIMO KREDITO TEIKIMU
Kredito paraiškos duomenų surinkimas, kreditingumo nustatymas ir vertinimas

Kredito paraiškos, pateiktų duomenų ir kreditingumo vertinimo tikslu tvarkome šiuos asmenų, užpildžiusių paraišką gauti vartojimo kreditą (jei taikoma, ir jų sutuoktinių) asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir deklaruota vieta (adresas), pilietybė, asmens tapatybės dokumento duomenys ir jo kopija, amžius, esama ir buvusi darbovietės, esamos darbovietės veiklos rūšis, darbo stažas, išsilavinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie gaunamas pajamas, jų rūšis ir šaltinius, gaunamų pajamų sąskaitose išrašai, verslo liudijimo, individualios veiklos duomenys, pajamų ir išlaidų žurnalas, pajamų kitimą patvirtinantys dokumentai, mokesčių deklaravimo duomenys, gaunamų nuolatinių išmokų gavimą pagrindžiančių dokumentų kopijos, duomenys apie turimą turtą ir jų suvaržymus, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, šeiminė padėtis, pageidaujamos vartojimo kredito sąlygos, banko sąskaitos numeris, kredito reitingas, kredito reitingo galiojimo terminas, kredito istorija, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esami įsipareigojimai ir pradelsimai, vartojimo kredito paskirtis, refinansuojamo kredito duomenys, aplinkybė, ar asmuo yra įrašytas į asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių sąrašą, fizinis arba el. parašas, duomenys iš neveiksnių asmenų registro (NAR).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo (jei sutartis pagal pateiktą paraišką sudaroma) arba duomenys saugomi – 3 metus nuo duomenų gavimo (jei sutartis pagal pateiktą paraišką nėra sudaroma).

Kredito suteikimas, sutarčių su vartojimo kredito gavėjais sudarymas ir vykdymas
Sutarčių su vartojimo kredito gavėjais sudarymo ir kredito suteikimo tikslu tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, reitingas, kredito reitingo galiojimo terminas, elektroninių pinigų sąskaita ir pinigų apyvarta joje, kredito istorija, vartojimo kredito paskirtis, kai lėšos suteikiamos refinansavimui, refinansuojamo kredito duomenys, vartojimo kredito sutarties sudarymo laikas, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.)

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir/arba įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Asmens duomenų gavėjai: investuotojams į paskolas rodomi šie paskolos gavėjo nuasmeninti asmens duomenys: kreditingumo reitingas, kredito gavėjo sistemoje suteiktas numeris, kredito suma, laikotarpis, kredito mėnesio įmoka, kredito tikslas, mokumo informacija (gaunamos pajamos, turimi finansiniai įsipareigojimai ir įsipareigojimų rūšys, darbo stažas, skolų istorija), kredito gavėjo lytis, amžius, gyvenamoji vieta (miestas), šeimyninė padėtis, šeimos bendri įsipareigojimai ir bendros pajamos (jei ne asmeninė paskola), išlaikytinių skaičius, turimas turtas, išsilavinimo lygis.

Asmens duomenys taip pat perduodami į Lietuvos banko administruojamą Paskolų rizikos duomenų bazę (PRDB) ir kreditingumo duomenų sistemas administruojančioms įmonėms UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify”.

TIKSLAI, SUSIJĘ SU KITOMIS PASLAUGOMIS
Elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarčių dėl elektroninių pinigų sąskaitos ir mokėjimo paslaugų teikimo sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkome šiuos Bendrovės klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, amžius, elektroninių pinigų sąskaita, elektroninių pinigų sąskaitos atidarymo data, pinigų apyvarta sąskaitoje, atsiskaitomosios sąskaitos kitoje kredito įstaigoje numeris, sąskaitos operacijų limitai.

Jeigu sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tvarkome šiuos juridinio asmens atstovo asmens duomenis: vardas, pavardė, su atstovavimu susiję duomenys, kontaktiniai duomenys, pareigos, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir/arba įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Asmens duomenų gavėjai: apie atidarytas sąskaitas informacija teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Mokėjimų inicijavimo, vartotojų (mokėtojų) autentiškumo patvirtinimas, klientų ir vartotojų aptarnavimas
Mokėjimų inicijavimo, paslaugos vartotojų (mokėtojų) autentiškumo patvirtinimo, mokėjimo inicijavimo paslaugos klientų ir vartotojų (mokėtojų) aptarnavimo paslaugų teikimo tikslu tvarkome šiuos mokėtojų asmens duomenis: vardas, pavardė, mokėtojo sąskaitos numeris, asmens kodas, mokėtojo mokėjimo paskirtis, mokėtojo pasirinkta sąskaitas tvarkanti įstaiga, unikalus finansinės operacijos numeris.

Jeigu sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tvarkome šiuos juridinio asmens atstovo asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

Asmens duomenų gavėjai: mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo atveju, Jūsų asmens duomenys perduodami pervedamų lėšų gavėjams (t. y. Bendrovės klientams, kurių prekes ar paslaugas perkate).

Sąskaitos informacijos paslaugos teikimas, sąskaitos informacijos paslaugos vartotojų autentiškumo patvirtinimas, sąskaitos informacijos paslaugos klientų ir vartotojų aptarnavimas

Sąskaitos informacijos paslaugos teikimo, sąskaitos informacijos paslaugos vartotojų autentiškumo patvirtinimo, sąskaitos informacijos paslaugos klientų ir vartotojų aptarnavimo tikslu tvarkome šiuos paslaugos naudotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, vartotojo sąskaitas tvarkanti įstaiga, vartotojo sąskaitos numeris ir pasirinkta sąskaitos informacija.

Jeigu sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tvarkome šiuos juridinio asmens atstovo asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, pareigos.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.

Asmens duomenų gavėjai: sąskaitos informacijos paslaugų teikimo atveju, Jūsų asmens duomenys perduodami pervedamų lėšų gavėjams (t. y. Bendrovės klientams, kurių prekes ar paslaugas perkate).

TIKSLAI, SUSIJĘ SU PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMU
Tapatybės nustatymas, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos principo „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer – KYC) įgyvendinimas
Tapatybės nustatymo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos principo „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer) įgyvendinimo tikslu tvarkome šiuos Bendrovės klientų, jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, adresas, tapatybės dokumento kopija, tapatybės dokumente esantys duomenys, Kliento ir naudos gavėjo pažinimo anketos duomenys, tapatybės identifikacijos būdas, veido ir tapatybės dokumento nuotrauka, mokėjimo per banko sąskaitą duomenys, vykdytų operacijų vertė, aplinkybė ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas, rizikos grupė, investuotinos sumos riba, asmenvardis, alternatyvūs vardai, identifikacijos atmetimo priežastis, identifikacijos data, laikas, IP adresas, naršyklės duomenys, asmens paieškos paskelbimas, atstovavimą patvirtinantys dokumentai (kai klientas yra juridinis asmuo).

Jeigu duomenų subjektas išreiškė pageidavimą tapatybės patvirtinimui naudotis nuotolinio ryšio priemonėmis, tvarkome šiuos kliento, kliento atstovo asmens duomenis: fizinio arba el. parašas, vaizdo duomenys (vaizdas, duomenų subjekto veidas, tapatybės dokumentas, vaizdo perdavimo laikas ir data), vardas pavardė, zodiako ženklas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.), duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai įgyvendinti „Pažink savo klientą“ principą (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi asmens paieškos paskelbimo faktą grindžiantys duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių arba dalykinių santykiu su klientu pabaigos dienos. Jei sandoris nebuvo sudarytas ir tokio atsisakymo pagrindas nėra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimas, duomenys saugomi 1 metus.

Galutinio naudos gavėjo nustatymas

Galutinio naudos gavėjo nustatymo tikslu tvarkome šiuos Bendrovės klientų galutinių naudos gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, adresas, kliento ir naudos gavėjo pažinimo anketos duomenys (vardas, pavardė, akcijų kiekis, asmens kodas).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių arba dalykinių santykiu su klientu pabaigos dienos.

Asmens duomenų gavėjai: duomenys gali būti perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).
Dalykinių santykių stebėsena ir duomenų atnaujinimas

Dalykinių santykių stebėsenos ir duomenų atnaujinimo tikslu, tvarkome šiuos Bendrovės klientų bei naudos gavėjų asmens duomenis: kliento ir naudos gavėjo pažinimo anketoje pateikti duomenys (vardas, pavardė, akcijų kiekis, asmens kodas), asmenvardis, alternatyvūs vardai, teisių dalis juridiniame asmenyje.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).
Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių arba dalykinių santykiu su klientu pabaigos dienos.

Asmens duomenų gavėjai: duomenys gali būti perduodami Finansinių  nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

Įtartinų piniginių operacijų stebėsena
Įtartinų piniginių operacijų stebėsenos tikslu, tvarkome šiuos Bendrovės klientų bei naudos gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, vykdomos piniginės operacijos ar sandoriai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių arba dalykinių santykiu su klientu pabaigos dienos.

Asmens duomenų gavėjai: duomenys gali būti perduodami Finansinių  nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT).

TIKSLAI, SUSIJĘ SU ASMENS DUOMENŲ TEIKIMU TRETIESIEMS ASMENIMS
Duomenų teikimas į/iš Lietuvos banko administruojamos paskolų rizikos duomenų bazę

Duomenų teikimo į/iš Lietuvos banko administruojamos paskolų rizikos duomenų bazės tikslu tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, vartojimo kredito sutarties sąlygos, įsipareigojimų vykdymas, pradelsti įsipareigojimai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys teikiami vartojimo kredito sutarties galiojimo metu arba tol, kol vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

Asmens duomenų gavėjai: Lietuvos banko administruojama Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB).

Duomenų teikimas į/iš UAB „Creditinfo Lietuva” administruojamas informacines sistemas ir kreditų biuro sistemą

Duomenų teikimo į/iš UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamas informacines sistemas ir kreditų biuro sistemas tikslu tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų ir asmenų, kuriems atsisakyta suteikti vartojimo kreditą, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, vartojimo kredito sutarties sudarymo data, vartojimo kredito suma, palūkanų norma, įsipareigojimų mokėjimo terminas, mokėjimų ir vėlavimo istorija, priežastys, dėl kurių vartojimo kreditas nesuteiktas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas teikti informaciją ir trečiųjų šalių interesas gauti informaciją (BDAR 6 str. 1 (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys teikiami sutarties galiojimo metu arba tol, kol įvykdomi įsipareigojimai. Duomenys apie nesuteiktą kreditą teikiami vieną kartą.

Asmens duomenų gavėjai: vartojimo kredito įstaigos ar finansų įmonės, dalyvaujančios UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje bei kreditų biuro sistemoje.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos principo „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer) įgyvendinimo ir tapatybės nustatymo tikslais surinktų asmens duomenų teikimas finansų įstaigoms
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos principo „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer) įgyvendinimo ir tapatybės nustatymo tikslais surinktų asmens duomenų teikimo finansų įstaigoms tikslu, tvarkome šiuos klientų ir investuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, tapatybės dokumento kopija, „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer) anketa.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo momento. Neatšaukto sutikimo galiojimo terminas – tol, kol duomenų subjektas yra Bendrovės klientas.

Asmens duomenų gavėjai: finansų įstaigos, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi sutartis dėl asmens duomenų teikimo principo „Pažink savo klientą“ (angl. know your customer) įgyvendinimo ir tapatybės nustatymo tikslais.

Informacijos apie kredito gavėją teikimas investuotojams
Informacijos apie kredito gavėją pateikimo investuotojams tikslu tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų asmens duomenis: kreditingumo reitingas, kredito gavėjo sistemoje suteiktas numeris, kredito suma, kredito laikotarpis, kredito mėnesio įmoka, kredito tikslas, mokumo informacija (gaunamos pajamos, turimi finansiniai įsipareigojimai ir įsipareigojimų rūšys, darbo stažas, skolų istorija), lytis, amžius, gyvenamoji vieta (miestas), šeimyninė padėtis, šeimos bendri įsipareigojimai ir bendros pajamos (jei imama ne paskola asmeniniams poreikiams), išlaikytinių skaičius, turimas turtas, išsilavinimo lygis.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo ir trečiųjų šalių teisėtas interesas atskleisti pakankamą informaciją kredito gavėjui ir investuotojui pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 25 straipsnį (BDAR 6 str. 1 (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Asmens duomenų gavėjai: investuotojai, ketinantys suteikti vartojimo kreditą.

TIKSLAI, SUSIJĘ SU SKOLŲ IŠIEŠKOJIMU IR ADMINISTRAVIMU
Skolų prevencija ir administravimas

Skolų prevencijos (priminimų vartojimo kredito gavėjams siuntimo, automatinių skambučių atlikimo) ir administravimo tikslu tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, skolos suma, vėlavimo trukmė, įmokos data, telefono numeris, el. pašto adresas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir išieškoti skolas (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi priminimų siuntimo laikotarpiu ir tol, kol išieškomas kreditorinis reikalavimas.

Asmens duomenų gavėjai: pasitelktos skolų išieškojimo agentūros (duomenų tvarkytojai).

Skolų administravimas ir išieškojimas
Skolų administravimo ir išieškojimo tikslu, tvarkome šiuos klientų bei skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, įsiskolinimo suma, duomenys, reikalingi įvertinti skolos mokumą, reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo ir trečiųjų šalių (investuotojų) teisėtas interesas užtikrinti įsipareigojimų vykdymą ir išieškoti skolas (BDAR 6 str. 1 (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutartinių santykių ir/arba  įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, skolos išieškojimo arba pažymos, kad skolos išieškoti nėra galimybės sudarymo.

Asmens duomenų gavėjai: pasitelktos skolų išieškojimo agentūros (duomenų tvarkytojai).

Teisminis skolų išieškojimas
Siekdami užtikrinti kreditorinių reikalavimų įvykdymą ir ginti Bendrovės ir trečiųjų šalių interesus atgauti įsiskolinimus teismine tvarka, tvarkome šiuos skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeiminė padėtis, telefono numeris, įsiskolinimo suma, duomenys, reikalingi įvertinti skolos mokumą, reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonės.

Siekdami tinkamai įvertinti skolininko mokumą ir administruoti skolos išieškojimo procesą, galime tvarkyti skolininkų sveikatos duomenis, tam, kad skolininko ligos atveju būtų sudaromos tinkamos sąlygos skolininkui įvykdyti prievolę ir/arba atidėti skolos mokėjimą.

Sutikimas, kad skolininko sveikatos duomenys būtų naudojami šiuo tikslu, išreiškiamas konkliudentiniais veiksmais pateikiant sveikatos duomenis Bendrovei. Sutikimo dėl sveikatos duomenų tvarkymo davimas yra savanoriškas. Atsisakęs duoti sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo asmuo negali pateikti sveikatos duomenų Bendrovei, todėl Bendrovė negali koreguoti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo grafikų ir t. t.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo ir trečiųjų šalių (investuotojų) teisėtas interesas užtikrinti įsipareigojimų vykdymą (BDAR 6 str. 1 (f) p.). ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. (a) p.). (šiuo pagrindu tvarkomi skolininkų sveikatos duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutartinių santykių ir/arba įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, skolos išieškojimo arba pažymos, kad skolos išieškoti nėra galimybės sudarymo.

Asmens duomenų gavėjai: pasitelktos skolų išieškojimo agentūros (duomenų tvarkytojai), antstoliai, teismai.

Dėl reikalavimo į skolą perleidimo kitiems asmenims

Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.101 straipsnį mes turime teisę visą reikalavimą į Jūsų skolą ar jo dalį perleisti trečiosioms šalims CK numatyta tvarka. Kartu su skola perduodami ir Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, sutartys ir jose esanti informacija ir kita reikalinga informacija). Tokiam duomenų perdavimui Jūsų kaip skolininko  (duomenų subjekto) sutikimas nėra reikalingas, tačiau pradinis arba naujas kreditorius informuos Jus apie tokį asmens duomenų perdavimą.

Duomenų tvarkymo (perdavimo) teisinis pagrindas: pradinio ir naujo kreditorių teisėtas interesas ir siekis užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą, išieškant skolas (BDAR 6 str. 1 (b) ir (f) p.).

KITI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Verslo santykių su partneriais palaikymas ir vystymas

Verslo santykių su verslo partneriais palaikymo ir vystymo tikslu tvarkome šiuos verslo partnerių ir jų atstovų asmens duomenis: atstovų vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti verslo santykių palaikymą ir kontaktinės informacijos administravimą (BDAR 6 str. 1 (f) p.).
Duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi 10 metų po santykių su verslo partneriais pabaigos.

Vartotojų zonos (savitarnos) administravimas
Siekdami užtikrinti vartotojų zonos funkcionalumą ir administravimą, tvarkome šiuos vartojimo kredito gavėjų, investuotojų bei atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo prie platformos duomenys (data, laikas, sistemoje atliekami veiksmai), IP adresas.

Priklausomai nuo pasirinkto prisijungimo būdo, Bendrovė gali tvarkyti šiuos asmens duomenis: asmens kodas, priskirtas saugumo kodas asmeniui identifikuoti (prisijungimas vyksta naudojant Smart-ID), telefono numeris, priskirtas saugumo kodas asmeniui identifikuoti (prisijungimas vyksta mobiliuoju parašu) ir prisijungimo vardas, slaptažodis, dviejų lygių autorizacijos kodas (angl. two factor authorization) (prisijungimas vyksta naudojantis elektroniniu paštu), veiksmų istorija, visi duomenys, gauti iš kitų šaltinių.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas tinkamai sudaryti ir vykdyti sutartis (BDAR 6 str. 1 (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinio asmens atstovo duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Investuotojų privalomų mokesčių pervedimas į valstybės biudžetą
Siekdami užtikrinti investuotojų privalomą mokestinių prievolių vykdymą, tvarkome šiuos investuotojų (fizinių asmenų, suteikusių paskolas) asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), nuolatinio/ nenuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusas, palūkanų suma, mokesčių suma.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Asmens duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Sąskaitų klientams išrašymas
Siekdami pateikti sąskaitas – faktūras, tvarkome šiuos Bendrovės klientų ir jų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, suteiktų paslaugų rūšis, mokėtina suma, fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti tinkamą Bendrovės dokumentų pasirašymą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi klientų (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

Paslaugų teikimo sutarčių sudarymas
Siekdami sudaryti paslaugų teikimo sutartis, tvarkome šiuos paslaugų teikėjų atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, su atstovavimu susiję duomenys, pareigos (jei atstovaujamas juridinis asmuo), fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti tinkamą Bendrovės dokumentų pasirašymą ir sutarčių sudarymą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: Duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo ir įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

TIKSLAI, SUSIJĘ SU RINKODARA, APTARNAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMU IR KOMUNIKACIJA
Skundų, prašymų nagrinėjimas, užklausų, el. susirašinėjimų administravimas

Siekdami užtikrinti skundų, prašymų nagrinėjimą ir užklausų, el. susirašinėjimų administravimą, tvarkome šiuos Bendrovės klientų ir kitų asmenų, pateikusių skundą, prašymą, užklausą ar bet kokį kitą dokumentą, asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, skundo, prašymo ar bet kokio kito dokumento tekstas, dokumento tema (jei dokumentas teikiamas internetinėje svetainėje), fizinis arba el. parašas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi asmens duomenys, kai duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę dėl sutarties sudarymo ir/arba vykdymo), Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti tinkamą gautų dokumentų administravimą ir atsakymų pateikimą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi asmens duomenys, kai duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovę tikslais, nesusijusiais su sutarties sudarymu ir vykdymu).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 3 metus po duomenų subjekto pateiktos užklausos, prašymo, skundo ar bet kokio kito dokumento išsprendimo.

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas ir dalykinių santykių vystymas (pokalbių įrašymas)
Siekdami užtikrinti klientų aptarnavimo telefonu kokybę ir vystyti dalykinius santykius su klientu nuotolinio ryšio priemonėmis, tvarkome šiuos Bendrovės klientų ir kitų, į Bendrovę skambinančių asmenų, duomenis: telefono numeris, garso įrašas, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio turinys.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami telefoninio pokalbio turinio patvirtinimo tikslu, išreiškiamas paskambinus Bendrovės telefonu +370700 80 075. Sutikimo dėl pokalbių įrašymo davimas yra savanoriškas. Atsisakęs duoti sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo asmuo negali sudaryti sutarties nuotoliniu būdu, gauti konsultacijos, ar kitos informacijos ir turi kreiptis į Bendrovę kitomis ryšio priemonėmis, pvz. el. paštu, arba atvykus gyvai.

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo pokalbio įrašo užfiksavimo dienos.

Loterijų, žaidimų organizavimas

Siekdami organizuoti loterijas ir žaidimus, skatinti Bendrovės žinomumą, tvarkome šiuos klientų duomenis: vardas, pavardė, laimėtas prizas, adresas, kita, nuo žaidimo ar loterijos specifikos priklausanti, informacija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti verslo plėtrą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.). ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) (šiuo pagrindu viešinami duomenys apie loterijos, žaidimo laimėtoją/-us).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų viešinami Bendrovės žinomumo didinimo ir verslo vystymo tikslu, išreiškiamas raštiškai pasirašant sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Sutikimo dėl tokio duomenų tvarkymo davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi žaidimo, loterijos organizavimo laikotarpiu ir 10 metų po loterijos, žaidimo laimėtojo paskelbimo.

Laimėtų prizų deklaravimas
Siekdami užtikrinti mokestinių įsipareigojimų vykdymą ir deklaruoti loterijas ir žaidimus laimėjusių asmenų laimėjimo sumą, tvarkome šiuos prizus laimėjusių klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, prizo dydis pinigine išraiška.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Asmens duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rekomendacijų programa
Rekomendacijų administravimo tikslu, siekdami vystyti verslą ir didinti klientų ratą, tvarkome šiuos investuotojų ir investuotojų pakviestų asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, atlygio už rekomendaciją suma, rekomendacijos kodas.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami rekomendacijų administravimo tikslu, išreiškiamas raštiškai pasirašant sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Sutikimo dėl tokio duomenų tvarkymo davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės. Asmuo, nedavęs sutikimo dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, negali pateikti rekomendacijų ir negali gauti atlygio už rekomendacijas.

Duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo dalyvavimo rekomendacijos programoje pabaigos.

Renginių organizavimas (dalyvių registracija)
Siekdami organizuoti ir vykdyti registraciją į konferencijas, mokymus, susitikimus ir kitokius renginius, tvarkome šiuos renginio dalyvių/klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninis paštas, renginio data ir vieta, fotografijos ir/ar vaizdo įrašai renginio metu.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti renginių dalyvių administravimą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) ir duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) (šiuo pagrindu tvarkomos renginio dalyvių fotografijos ir/ar vaizdo įrašai).

Sutikimas dėl asmens fotografavimo ir/ar filmavimo išreiškiamas registracijos į renginį metu. Sutikimo dėl tokio duomenų tvarkymo davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

Duomenų saugojimo terminas: 5 metai po renginio arba iki sutikimo atšaukimo.

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas ir statistinė analizė
Siekdami teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus ar siųsti kvietimus dalyvauti apklausose, tvarkome asmenų, siekiančių gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei Bendrovės esamų klientų, asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie naujienlaiškio perskaitymą (informaciją, ar naujienlaiškis buvo atvertas, kada ir kiek kartų buvo atvertas ir jame esanti informacija).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas teikti panašių prekių ar paslaugų pasiūlymus esamiems klientams, kurie neprieštaravo dėl tokio duomenų tvarkymo (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškio siuntimo paslaugai el. paštu ir/arba SMS pranešimu), išreiškiamas užsisakant Bendrovės naujienlaiškį interneto svetainėse arba išreiškiant sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pažymint varnelę kitose asmens duomenų pateikimo formose. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

Taip pat Bendrovė savo klientams gali jų pateiktais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus įgyvendindama Bendrovės teisėtą interesą informuoti apie taikomas akcijas, teikiamas panašias paslaugas, siųsti kvietimus dalyvauti apklausose, konkursuose, jeigu klientas neprieštaravo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūs bet kada galite atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų arba prieštarauti dėl tokio duomenų tvarkymo, pranešdami mums apie tai elektroniniu paštu info@paskoluklubas.lt. Taip pat atsisakyti el. paštu siunčiamų pranešimų galite paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą, esančią gauto naujienlaiškio apačioje.

Duomenų saugojimo terminas: sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 metus arba tol, kol atšaukiamas sutikimas. Teisėto intereso pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi sutarties su duomenų subjektu ar verslo subjektu galiojimo metu arba tol, kol duomenų subjektas arba verslo subjekto atstovas išreiškia prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Atsiliepimų teikimas
Siekdami gauti įvertinimą ir atgalinį ryšį bei tinkamai administruoti pateiktus atsiliepimus, tvarkome šiuos atsiliepimus teikiančių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, inicialai, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, duomenys apie turimas ar turėtas paskolas ir (arba) investicijas (paskolų rūšis ir (arba) tikslas, pateikta asmeninė istorija, patirtis, susijusi su teikiamomis ar teiktomis paslaugomis).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.).

Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami atsiliepimų teikimo tikslu, išreiškiamas duomenų subjektui atsiliepimo pateikimo metu išreiškiant sutikimą dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo dėl atsiliepimų administravimo ir teikimo davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

Duomenų saugojimo terminas: asmens duomenys saugomi 5 metus arba tol, kol atšaukiamas sutikimas.
Informaciją apie atsiliepimų skelbimo, trynimo, teikimo tvarką, galite rasti atskirose „Klientų atsiliepimų tvarkymo taisyklėse“.

Interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros kampanijų aktualizavimas, lankytojų statistika, elektroninių paslaugų teikimas (slapukų naudojimas)
Siekdami tobulinti internetinę svetainę, teikti ir suasmeninti rinkodaros pasiūlymus, rinkti ir analizuoti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Bendrovės valdomose internetinėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: lankytojų kompiuterių naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, regionas, naršymo laikas, nustatyta laiko zona, prisijungimo prie vartotojo paskyros naudojantis Svetainėmis duomenys, kita, slapukais surinkta, informacija.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) (šiuo pagrindu tvarkomi neprivalomais slapukais surinkti asmens duomenys) ir duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti tinkamą svetainės veikimą bei funkcionalumų palaikymą, elektroninių paslaugų teikimą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.)(šiuo pagrindu tvarkomi privalomais slapukais surinkti asmens duomenys).

Duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkretaus slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau, visais atvejais, saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai.

Virtualių susitikimų, konferencinių skambučių, vaizdo konferencijų, internetinių seminarų organizavimo ir vykdymas
Siekdami užtikrinti virtualių susitikimų organizavimą, patogią ir saugią komunikaciją, tvarkome šiuos, virtualiuose susitikimuose dalyvaujančių asmenų duomenis: informacija apie susitikimo dalyvius (vardas, pavardė), duomenys apie susitikimą (tema, dalyvių IP adresas, vaizdo konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), įrašai (nebūtina), teksto duomenys (jei reikalinga).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų valdytojo teisėtas interesas užtikrinti komunikaciją virtualiu būdu (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: šiuo tikslu surinkti duomenys bus tvarkomi tol, kol jų reikės virtualiesiems susitikimams / susirinkimams organizuoti bei vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti.

SLAPUKAI
Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti. Terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis slapukų pranešime arba interneto naršyklėse esančiomis funkcijomis.

Interneto svetainėse https://www.paskoluklubas.lt/, www.neofinance.com ir www.neopay.lt naudojame šių rūšių slapukus:
Būtinieji slapukai. Būtini tam, kad galėtumėte naudotis svetainės funkcijomis, prisijungti prie vartotojo paskyros. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio anoniminę informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
Stebėjimo slapukai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
Funkciniai slapukai. Naudojami svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia bendrovei pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti lankytojams aktualią informaciją.
Reklaminiai slapukai. Naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitikti jūsų interesus. Jie gali būti naudojami ir tam, kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.

ĮSKIEPIAI
Bendrovės valdomose interneto svetainėse naudojami įskiepiai (angl. „social plugins“). Įskiepiai įdiegti į interneto svetainę siekiant sudaryti galimybę interneto svetainės vartotojus nukreipti į socialiniuose tinkluose esančias Bendrovės paskyras ar Bendrovės susirašinėjimo langą komunikacijos platformose.
Svetainėje naudojamų įskiepių valdytojai:
•    „Meta Inc.“, One Hacker Way Menlo Park, California, 94025, USA („Facebook“);
•    „Twitter, Inc.“ 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“);
•    „Google LLC“, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA („Youtube“).

Paspaudę ant įskiepių piktogramos, esate nukreipiami į įskiepių valdytojo puslapį ir įskiepio valdytojui pateikiami duomenys, iš kokio puslapio buvo atlikta užklausa, užklausos laikas ir data. Įskiepiai yra atpažįstami iš „Facebook“, „Twitter“ ir „Youtube“ logotipų.

Informaciją, kurią asmuo pateikia įskiepio valdytojo puslapyje ar kuri gaunama asmeniui apsilankius Bendrovės internetiniame puslapyje esančių įskiepių nuorodose, kontroliuoja įskiepių valdytojai. Informacija, apie renkamus ir saugomus asmens duomenis, duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, duomenų saugojimo terminus, taikomas technines ir organizacines saugumo priemones pateikiama įskiepių valdytojų privatumo pranešimuose.

Apie įskiepių valdytojų vykdomą asmens duomenų tvarkymą galima susipažinti:
•    „Facebook“ privatumo politikoje, adresu http://www.facebook.com/privacy/policy/;
•    „Twitter“ privatumo politikoje, adresu https://twitter.com/en/privacy;
•    „Youtube“ privatumo politikoje, adresu www.support.google.com/youtube/answer/10364219?;

STATISTIKA
Visi Jūsų pateikti ar mūsų surinkti duomenys gali būti tvarkomi statistikos tikslais. Mes Jūsų duomenis tvarkysime taip, kad po duomenų įtraukimo į statistinį vertinimą nebeliktų galimybės Jūsų identifikuoti.

Statistiniais tikslais gali būti tvarkomi ir nuasmeninti duomenys apie Jūsų įrenginį, vietovę, elgseną, iš kokios interneto svetainės lankytojas atėjo į Bendrovės svetainę  ir kiti duomenys.

Duomenys gali būti gaunami tiek iš Jūsų, tiek iš kitų duomenų teikimo šaltinių, nurodytų šioje Privatumo politikoje.

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose už ES/EEE ribų.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi statistikos tikslais, tačiau Bendrovė turi teisę tęsti tokį duomenų tvarkymą, jeigu gali įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų teises ir teisėtus interesus.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) (statistinių duomenų teikimas svetainėje bei priežiūros institucijai, kaip tą numato Vartojimo kredito įstatymas) ir duomenų valdytojo teisėti interesai stebėti paslaugų teikimo apimtis, šaltinius, populiarumą ir kitą statistiką (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.).

Duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi Bendrovės veiklos laikotarpiu.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE
Bendrovės žinomumo skatinimas (socialinių tinklų administravimas)

Bendrovė valdo šias socialinių tinklų paskyras:
•    https://www.facebook.com/NEOFinance
•    https://www.facebook.com/PaskoluKlubas
•    https://www.facebook.com/get.neopay.online
•    https://www.linkedin.com/company/paskolu-klubas/
•    https://www.linkedin.com/company/neofinance/
•    https://www.linkedin.com/company/neopay-openbanking/
•    https://www.linkedin.com/company/neo-finance-group/
•    https://www.instagram.com/neofinance_team/
•    https://www.youtube.com/@paskoluklubas2787
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų užtikrinti verslo vystymą).
Informaciją, kurią pateiksite Bendrovės valdomuose socialinių tinklų profiliuose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyrose (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus.

Kaip socialinių tinklų paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei tik žiūrite į mūsų pranešimus Facebook,  LinkedIn, Instagram ar YouTube, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu naudojatės, koks Jūsų IP adresas ir kt.

Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

LinkedIn privatumo politika: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy
Facebook privatumo politika: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram privatumo politika: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube privatumo politika: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines bei: https://policies.google.com/privacy

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI IR DUOMENŲ TVARKYTOJAI
Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:
•    investuotojams, kuomet tarpininkaujame dėl vartojimo kredito suteikimo (teikiama nuasmeninta informacija, būtina investavimui: vartojimo kredito gavėjo reitingas, paskolų grąžinimo istorija, paskolos paskirtis, paskolos data);
•    asmens tapatybės identifikacijos paslaugų tiekėjams (Mark ID, SK ID Solutions AS Lietuvos filialas);
•    lėšų gavėjams, kuomet teikiama mokėjimo inicijavimo paslauga;
•    vartojimo kredito įstaigoms ar finansų įmonėms, dalyvaujančioms UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“ bei kreditų biuro sistemoje;
•    finansų įstaigoms, su kuriomis sudarėme sutartis dėl asmens duomenų teikimo tapatybės nustatymo tikslais;
•    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SODRA);
•    ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims, advokatams;
•    skolos neteisminio išieškojimo tikslais – UAB „Legal Balance“;
•    auditoriams, kitiems konsultantams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
•    pasitelktiems duomenų tvarkytojams (serverių administratoriai, debesijos paslaugų teikėjai, IT paslaugų teikėjams, kredito reitingų platformų adminstratoriai, SMS pranešimų siuntėjai)
•    verslo partneriams;
•    Trečiosioms šalims mokėjimų iniciavimo ir pavedimų bei kitų mokėjimų sprendimų atveju: lošimų organizavimo įmonėms, lažybų organizavimo įmonėms, žaidimų organizavimo ir įgyvendinimo įmonėms, kurios duomenis naudoja asmens asmenybės identifikavimui ir patvirtinimui;
•    Pinigų plovimo prevencija ir politiškai pažeidžiamų asmenų patikrinimo platformų operatoriai;
•    Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
•    valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
•    trumpųjų žinučių siuntimo paslaugos teikėjas (duomenų tvarkytojai).

Jei dalyvaujate Bendrovės organizuojamuose žaidimuose, loterijose, duomenis apie laimėjimą, gavę Jūsų sutikimą, galime skelbti viešai.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims.

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/ EEE RIBŲ
Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, su duomenų tvarkytojais pasirašius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

Duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:
•    Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;
•    Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo;
•    Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų.

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
Siekdami Privatumo politikoje nustatytų tikslų, tokių kaip Jūsų kreditingumo reitingo suteikimas, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimas, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimas, galime analizuoti asmens duomenis automatiniu būdu, priimti automatizuotus sprendimus, skirstyti duomenų subjektus į grupes, įvertinus su duomenų subjektais susijusius asmeninius aspektus. Automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, vykdome vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, siekdami sudaryti sutartį su Jumis arba ją vykdyti, įgyvendinti teisės aktų nustatytus reikalavimus (atitinkamai, BDAR 6 str. 1 d. a, b, c p., 22 str. 2 d.).

Vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pilietybė, amžius, lytis, Jūsų kreditingumo istorija, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius, šeiminė padėtis, sutuoktinio duomenys, esami finansiniai įsipareigojimai ir pradelsimai, informacija apie gaunamas pajamas, darbovietę, duomenys apie turimą turtą, norimo vartojimo kredito informacija (suma, terminas), Jūsų pajamos bei kiti reikalingi duomenis.

Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), pilietybė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų šaltinis, užimamos pareigos, vykdomos veiklos rūšis, informacija apie politinį pažeidžiamumą, turimų akcijų įmonėje skaičius bei kiti kliento pažinimo anketoje pateikti duomenys ar iš išorinių šaltinių, tokių kaip, tarptautinių sankcijų sąrašai, viešai gaunama informacija ir pan. gauti duomenys.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus tikslus:
•    vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkysime Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 10 metų;
•    vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo tikslais ne ilgiau kaip 8 metus. Saugojimo terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams įstatymų numatytais pagrindais.
Informuojame, kad automatizuotų sprendimų ir profiliavimo kontekste, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti automatiniu būdu priimtą sprendimą (BDAR 22 str. 3 d.).

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
Kaip duomenų subjektas, Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą
Kai gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą, Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu žodžiu ir/arba raštu.

Jei asmens duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų  asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis.

Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis
Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

Per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus galime pratęsti. Apie tai informuosime Jus. Dėl tokio termino pratęsimo, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums būtų leista susipažinti su turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą Bendrovė gali nustatyti atlygį, neviršijantį duomenų teikimo sąnaudų.

Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus, išskyrus, jei pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra ir toliau saugomi Bendrovėje.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni.
Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, toliau Jūsų asmens duomenis tvarkysime, jeigu motyvuotai nuspręsime, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo
Turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.

Teisę „būti pamirštam“
Turite teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis teisės aktuose nustatytais atvejais. Turime teisę atsisakyti tenkinti šį prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant BDAR 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.

Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.

Teisę į duomenų perkeliamumą
Turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi dėl šios teisės įgyvendinimo, turite nurodyti, ar pageidaujate, kad asmens duomenys būtų perduoti Jums ar tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Bendrovės tvarkomus asmens duomenis Jūsų vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske arba Bendrovės vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.

Teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

Perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turite kreiptis į Bendrovę dėl teisės būti pamirštam įgyvendinimo.

Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą
Turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.
Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus Bendrovė priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.

Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui
Bendrovės veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią BDAR 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo
Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES
Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į kreiptis į Bendrovę raštu, rekomenduojame pateikti laisvos formos prašymą.

Turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu (paštu), kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas. Jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, galite kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (DAP). Rekomenduojame nurodyti, kad korespondencija skirta būtent Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.

Jei kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, informuosime Jus apie tai per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite Bendrovę apie pagrįstas priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, prašymo nenagrinėsime.

Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Svetainėse gali bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite toliau išvardytais būdais:
•    Elektroniniu paštu:  asmensduomenys@neofinance.lt.
•    Skambindami telefonu  8 700 80 075
•    Pašto korespondencijos adresas: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva.

POLITIKOS PERŽIŪRĖJIMAS
Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos.
Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.
Paskutinį kartą atnaujinta 2023-02-24 d. administracijos vadovo įsakymu.

_____________________________