Rizikos valdymas

Bendrovės vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politika bei strategija apibrėžia principus pagal kuriuos reguliuojamas rizikos mastas, kiekvienos rizikos rūšies limitas, procedūras rizikos identifikavimui, vertinimui, stebėjimui, mažinimui, kontroliavimui. Taip pat, Bendrovė laikosi trijų linijų rizikos apsaugos modelio principų, kurie padeda nustatyti struktūras ir procesus, kurie geriausiai padeda pasiekti tikslus, sustiprinant Bendrovės ir rizikų valdymą.

 

Pirmos linijos funkcijos apima verslo padalinius bei visus darbuotojus, kurie yra atsakingi už prigimtinių rizikų, kylančių iš produktų, paslaugų procesų, sistemų, už kuriuos jie atskaitingi, identifikavimą ir supratimą.

Antros linijos funkcijos apima nepriklausomas kontrolės funkcijas, tokias kaip Bendrovės rizikų kontrolės ir rizikų valdymas plačiąja prasme, atitikties funkcija, informacijos saugos ir asmens duomenų saugos funkcijos, veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims rizikos valdymo ir priežiūros funkcija.

Trečios linijos funkciją atlieka vidaus auditas, kuris teikia nepriklausomą ir objektyvų Bendrovės valdymo ir rizikos valdymo tinkamumo bei veiksmingumo užtikrinimą ir konsultacijas.

 

Bendrovėje paskirti už kontrolės funkcijas atsakingi asmenys ir juos skiriant yra atsižvelgiama į teisės aktų reikalavimus ir į Bendrovės rizikos pobūdį, mastą ir sudėtingumą:

• pareigūnas, atsakingas už rizikos valdymą;

• pareigūnas, atsakingas už PPTF prevencijos priemonių įgyvendinimą (PPTF pareigūnas, angl. MLRO);

• pareigūnas, atsakingas už atitiktį teisės aktų ir Bendrovės vidaus dokumentų reikalavimams;

• pareigūnas, atsakingas už informacinių ir ryšių technologijų rizikos ir saugumo rizikos valdymą;

• pareigūnas, atsakingas už asmens duomenų rizikos valdymą;

• pareigūnas, atsakingas už veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims rizikos valdymą ir priežiūrą;

• finansų vadovas;

• asmuo, atsakingas už vidaus audito organizavimą.

Bendrovės rizikų valdymo procesas apima skirtingus etapus: rizikų identifikavimą, rizikų vertinimą (įskaitant rizikos tikimybės), poveikio finansinei būklei nustatymą, poveikio veiklos tęstinumui nustatymą, reputacijos bei strateginių tikslų pasiekimui vertinimą, rizikų žemėlapio sudarymą, rizikų apetito nustatymą, rizikos valdymo priemonių plano sudarymą, nuolatinę rizikų stebėseną, kontrolę bei komunikaciją.

Vertybės ir elgesio kodeksu įgyvendinamais standartais, siekiama sumažinti Bendrovei kylančią riziką. Visų pirma, siekiama sumažinti veiklos su reputacija susijusią riziką, nes tai gali turėti neigiamą poveikį Bendrovės pelningumui, tvarumui dėl baudų, bylinėjimosi išlaidų, kompetentingų institucijų nustatomų apribojimų, kitų finansinių ir baudžiamųjų nuobaudų, vardo vertės ir prarastų vartotojų pasitikėjimo.

Naudojant Interesų konfliktų politiką, Bendrovė siekia užkirsti kelią, neigiamam interesų konfliktų poveikiui, klientų interesams. Šia politika siekiama nustatyti darbuotojų interesų konfliktus, įskaitant jų artimiausių šeimos narių interesus. Bendrovė atsižvelgia ir į tai, kad interesų konfliktų gali kilti, ne tik dėl dabartinių, bet ir dėl ankstesnių asmeninių ar profesinių santykių. Kilus interesų konfliktui, Bendrovė įvertina jo reikšmingumą ir priima sprendimą dėl tinkamų mažinimo priemonių ir jas įgyvendina.

Rasti daugiau informacijos ir susįjusius dokumentus apie NEO Finance, AB rizikos ir interesų konfliktų valdymą ar veiklos tęstinumo planą, galite nuorodose:

Interesų konfliktų sprendimo politika

Nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planas