Pranešimas apie šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

NEO Finance AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešame, kad NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. birželio 17 d. 10:00 val. sušaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje, adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Bendrovės administracijos patalpose.

Susirinkimo darbotvarkė:

  • Atlygio politikos tvirtinimas;
  • Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas;
  • Etikos kodekso tvirtinimas;
  • Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.

Siūlomi sprendimų projektai:

  1. Atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Atlygio politiką.

  1. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką.

  1. Etikos kodekso tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Etikos kodeksą.

  1. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą.

 

Kita svarbi informacija:

Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, – paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: info@paskoluklubas.lt.  Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu info@paskoluklubas.lt.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@paskoluklubas.lt  ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 10:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. birželio 10 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Su susirinkimo sprendimų projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės Bendrovės interneto tinklalapyje www.neofinancegroup.com.

 

Administracijos vadovas
Paulius Tarbūnas
El. paštas: paulius.tarbunas@neofinance.com


Etikos kodeksas.pdf
Atlygio politika.pdf
NEO Finance balsavimo biuletenis Voting ballot.pdf
Bendroves akciju suteikimo darbuotojams taisykliu projektas.pdf
Interesu konfliktu sprendimo politika.pdf